Úvod > Články a rady > Firemné články > Ako sa vyhnúť problémom pri montáži nových plastových okien

Ako sa vyhnúť problémom pri montáži nových plastových okien

Montáž plastových okien v kvalite, akú očakávateNielen ľudia, ktorí s tým majú osobné skúsenosti, ale aj odborníci vám potvrdia, že pri výmene plastových okien je kvalitná montáž rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia, ako kvalita a parametre samotných okien. Nekvalitné osadenie môže výrazne znížiť účinnosť drahých okien s perfektnými parametrami. Nehovoriac o problémoch, ktoré ako používateľ musíte riešiť.

Na čo si teda treba dávať pri montáži plastových okien najväčší pozor? Oblastí, kde môžu vzniknúť komplikácie je niekoľko (najčastejšie nadmerná vlhkosť, prievan, opadávajúce murivo) a ako laik ich defacto nemáte šancu 100-percentne odsledovať.

Minimálne sa však môžete informovane pýtať a požadovať od dodávateľa záruky. V každom prípade si treba montáž objednať od firmy s dobrými referenciami, prípadne rovno od výrobcu, ktorý montáž takisto robí a bude mu viac záležať na kvalitnom prevedení, aby sa vyhol reklamáciám a poškodeniu svojej značky.

Problém 1: Vlhnúce múry po osadení plastových okien

Po montáži dobre izolujúcich plastových okien býva jeden z najčastejších problémov kondenzácia vodných pár, ku ktorej dochádza zväčša v rekonštruovaných a renovovaných objektoch s nedostatočnou izoláciou vonkajšieho muriva a neadekvátnym vetraním. Podobná situácia však môže nastať aj v novostavbe.

Kondenzácia vodných pár po osadení okien v novostavbách

V snahe urýchliť výstavbu sa totiž zvyknú okná osádzať do vonkajšieho, takzvaného hrubého, plášťa muriva. Vonkajšia stavba sa tak môže rýchlo uzavrieť a dodávateľ môže pokračovať prácami v interiéroch.

Kvalitné plastové okná, ktoré sa vyznačujú vysokými izolačnými schopnosťami, zabránia úniku tepla z interiéru do exteriéru a prenikaniu vlhkosti zvonku dnu. Preto konzervujú aj vlhkosť vznikajúcu v dôsledku vysychania muriva po dokončení stavebných procesov.

Kondenzácia vlhkosti po osadení plastových okien môže spôsobovať plesne

Vplyvom zatepľovacích systémov rastie difúzny odpor obvodového plášťa a novostavba vysychá do rovnovážneho stavu niekoľko rokov. Môže sa však stať, že kvôli chybnému návrhu bude stav vnútornej vlhkosti trvalý.

Podobným problémom býva osadzovanie plastových okien do vonkajšieho líca stavby, keď automaticky dochádza ku kondenzácii vodných pár v oblasti napojenia okna na plášť. Problém nevzniká, ak sa okná osadia tak, aby bolo možné zatepliť aspoň detail napojenia.

Riešenie:

Dobrý návrh. Základom kvalitnej montáže plastových okien je zvážiť možné varianty riešení už vo fáze projektu, čo znamená rozhodnúť sa pre najvhodnejší spôsob montáže v závislosti od typu stavebnej konštrukcie, spôsob napojenia okenného rámu na teleso stavby z hľadiska jeho umiestnenia, systém utesnenia pripojovacej špáry a správnu kombináciu tesniacich materiálov a správne riešenie atypických častí napojenia, ako je inštalácia medziokennej vložky či spoja okenných zostáv.

Nové plastové okná na rekonštruovaných starších budovách

Pri montáži plastových okien do stavby, v ktorej boli zdvojené okná, nastáva podobná situácia ako pri novostavbách – plastové okná sú osadené takmer do vonkajšieho líca obvodového plášťa.

Riešenie:

V takomto prípade je vhodné osadiť okno približne do polovice hrúbky obvodového plášťa a detail napojenia zatepliť. Rozhodujúca je kvalita použitého profilového systému, predovšetkým však jeho hodnota prestupu tepla.

Problém 2: Praskliny po obvode stavebného otvoru

Komplikácie spôsobuje aj neadekvátna príprava stavebného otvoru na inštaláciu nového okna po demontáži pôvodného.Ak je stavebný otvor priveľký, treba ho domurovať. Vyplnenie montážnou penou nestačí

Príliš veľký stavebný otvor (obvodové špáry okolo okna väčšie ako 4 centimetre) spôsobuje totiž zvýšené riziko vzniku problémov s pripojovacou špárou. Väčšia masa PU peny býva príčinou vzniku prasklín. Orezaná časť peny je náchylná na absorpciu vlhkosti tým viac, čím väčšia je jej plocha.

Riešenie:

Predovšetkým je potrebné posúdiť stav ostenia a veľkosť otvoru. Nedostatky a väčšie nerovnosti sa musia vyriešiť domurovaním. Nemalú pozornosť je potrebné venovať príprave podkladu. Odstrániť nesúdržné časti, odsať prach, prípadne povrch spevniť akrylátovou penetráciou Soudal.

Problém 3: Kondenzácia vlhkosti v pripojovacej špáre

Ďalšie problémy vznikajú pre nedokonalú finálnu úpravu pripojovacej špáry, napríklad:

  • PU pena je po orezaní prekrytá iba omietkou, tak z exteriérovej strany, ako aj z interiéru. Výsledok: Paropriepustná omietka nie je dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti produkovanej v interiéri.
  • Špára medzi oknom a murivom je z exteriéru ošetrená pružným tmelom (spravidla silikónovým), z interiérovej strany je pena prekrytá omietkou. Výsledok: PU pena je z exteriérovej strany parotesne uzavretá, ale vzdušná vlhkosť prechádzajúca paropriepustnou omietkou z interiéru do špáry sa hromadí vo vnútri montážnej peny a pod vplyvom chladu kondenzuje.

Kvalitou pripojovacej škáry sa vyhnete mnohým problémom s plastovými oknami

Riešenie:

Najdôležitejšia vec pri montáži plastových okien je zabrániť priestupu vzdušnej vlhkosti z interiéru do pripojovacej špáry parotesnou zábranou a ošetrenie špáry z exteriéru pomocou paropriepustnej membrány.

Od 01. 01. 2010 je v platnosti norma STN 73 3134, ktorá hovorí o troch základných princípoch montáže okien, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. Ide o vytvorenie vonkajšej vodeodolnej, strednej tepelnoizolačnej a vnútornej parotesnej izolácie montážnej škáry, čo sa dosahuje paropriepustnými a parotesnými izolačnými páskami.

Čo určuje kvalitu prevedenia pripojovacej špáry okna?

Keďže to, ako je ošetrená pripojovacia (montážna) špára, je alfou a omegou pri osadzovaní nových okien, oplatí sa zhrnúť základné faktory, ktoré určujú jej kvalitu:

Tepelná izolácia plastových okien
• Zaistíte ju dostatočným vyplnením špáry kvalitnou polyuretánovou penou s dostatočným tepelno-izolačným faktorom (Soudafoam 32mW/K.m).

Zvuková izolácia plastových okien
• Vyplnením špáry montážnou penou typu Soudafoam dosiahnete zvukový útlm až 58dB.

Prenos síl a pohybu plastových okien
• Pripojovacia špára musí spĺňať požiadavky na absorpciu pohybových zmien a síl medzi stavebným otvorom a rámom okna, pôsobiacich v dôsledku teplotných zmien, otrasov a iných pohybov stavby.

Parotesný spoj z interiéru
• Pre trvalé zachovávanie mimoriadnych tepelno-izolačných vlastností musí byť polyuretánová pena z interiérovej strany chránená proti pôsobeniu vlhkosti parotesnou zábranou.

Ochrana špáry z exteriéru
• Vonkajšia špára je najviac namáhaná pôsobením poveternostných vplyvov (teplotné rozdiely, dážď, ÚV žiarenie). Polyuretánovú penu je potrebné účinne ochrániť najmä pred ÚV žiarením a presakovaním vody, zároveň však musí dovoliť priestup vodných pár smerom von. Vonkajšia ochrana musí byť riešená vodotesnou alebo paropriepustnou zábranou.

Firma:
Adresa: