Úvod > Články a rady > Firemné články > Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Kúpa zdvíhacieho zariadenia:

Je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku. Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.

Žiadosť o príspevok na zdvíhacie zariadenie. 


Žiadosť o  priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na  úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

 

Podmienky nároku : 
Peňažný príspevok sa poskytne: 
• ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie;
• ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,
• ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na  účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.
 

Príspevok sa poskytne aj:
• na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení,
• ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.
Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne:
• ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.
 

Ďalší peňažný príspevok 
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel.
Zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak:
• je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
• je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50% ceny zariadenia, na ktoré bol poskytnutý príspevok, vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP. Konanie o príspevku Konanie o  priznanie peňažného príspevku sa začína na  základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o  peňažnom príspevku na  kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na  jeho vypracovanie je 60 dní od  začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku 
Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP. Výplata príspevku Nárok na  peňažný príspevok a  na  jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

 

schodiskovy-stolickovy-vytah.JPG

banner-stropny-zdvihak-bezpecne-kupanie - kópia.jpg

 

majazdové-rampy-pre-invalidny-vozík.JPG

 

Stoličkový výťah | SPIG s.r.o. | Kompenzácie - logo
Firma:
Stoličkový výťah | SPIG s.r.o. | Kompenzácie
Adresa:
Tulská 2, 96001 Zvolen
Telefón:
+421800105707
Fax:
+421 45 5330 300