GYMNÁZIUM, Ľ. Štúra

Škola je veľmi dobre vybavená počítačmi. Sme ako prvá stredná škola na Slovensku napojení na medzinárodnú počítačovú sieť INTERNET, a tak môžeme komunikovať s celým svetom.

GYMNÁZIUM, Ľ. Štúra

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Škola je veľmi dobre vybavená počítačmi. Sme ako prvá stredná škola na Slovensku napojení na medzinárodnú počítačovú sieť INTERNET, a tak môžeme komunikovať s celým svetom.

Adresa: Hronská 3, 960 49 Zvolen
Telefón:(45) 5332098
E-mail:eva.chylova@gymzv.sk

Telefónne čísla
ústredňa: 045 / 5333 920
riaditeľ: 045 / 5333 302
šk. jedáleň: 045 / 5479 028
fax: 045 / 5333 302

Škola je veľmi dobre vybavená počítačmi. Sme ako prvá stredná škola na Slovensku napojení na medzinárodnú počítačovú sieť INTERNET, a tak môžeme komunikovať s celým svetom.

V školskom roku 1999/2000 začali študenti a učitelia využívať Internet vo vyučovaní v rámci Projektu Infovek. Cieľom tohoto projektu je využívanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) a ich integrácia do vyučovania jednotlivých predmetov. Projektové metódy vyučovania s využitím IKT rozvíjajú samostatnú a tvorivú prácu študentov.

Vo vyučovacom procese sa mení tradičné postavenie aktívneho učiteľa a pasívneho študenta na aktívneho študenta, zodpovedného za svoje vzdelanie a aktívneho učiteľa, ktorý usmerňuje študenta, je jeho poradcom, konzultantom a partnerom v procese poznávania.

Kvalitu výuky cudzích jazykov sa snažíme zvýšiť prostredníctvom pôsobenia lektorov zo zahraničia. V tomto školskom roku pôsobí na škole lektorka z USA, zástupkyňa Mierových zborov. Pravidelne organizujeme družobné styky s Francúzskom. Študenti pracujú na projektoch Európskeho školského projektu (European School Project, ESP) s možnosťou výmenného pobytu v Dánsku a Belgicku.

Novinkou je centrum pre individuálne vzdelávanie študentov v anglickom jazyku, ktoré je modelovým príkladom pre ostatné školy na Slovensku. Tzv. Students English Self-Access Center (S.A.C.) sa zriadilo v budove gymnázia v spolupráci s Britskou radou, Mierovými zbormi USA a Združením rodičov pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Centrum inovačným spôsobom využíva rôzne zdroje materiálov, ktoré sú použité na výuku anglického jazyka, aby uspokojovali individuálne potreby študentov.

Študenti našej školy pod vedením vyučujúcich sa zapájajú do olympiád a rôznych súťaží v cudzích jazykoch , dejepise, náuke o spoločnosti, geografii, matematike, fyzike, chémii a biológii. Aktívne pracujú v SOČ. Nechýbajú ani vo svete umenia a kultúry a športu. Dosahujú pekné výsledky v školských, regionálnych, krajských a celoslovenských kolách.

Chceme podporovať vzrastajúce požiadavky na vzdelávanie a poskytnúť študentom efektívne formy vzdelávania, aby boli schopní úspešne konkurovať iným študentom pri konkurzoch programov, ktoré im poskytujú možnosti študovať a zdokonaľovať svoje zručnosti.

Naším cieľom je viesť študentov k zodpovednosti za vlastné vzdelávanie či výsledky a povzbudiť ich, aby v budúcnosti, počas štúdia na vysokých školách dokázali samostatne študovať.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.