KATASTRÁLNY ÚRAD

KATASTRÁLNY ÚRAD

KATASTRÁLNY ÚRAD, Študentská, Zvolen

Adresa: Študentská 12, 960 01 Zvolen
Telefón:045 / 281 9881 - ústredňa
E-mail:skzv@skgeodesy.sk

Pôsobnosť správy katastra

* rozhoduje v katastrálnom konaní (o vklade práv k nehnuteľnostiam, zmenách hraníc katastrálnych území, oprave chýb v katastrálnom operáte, obnove katastrálneho operátu, v konaní podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom rozhoduje o námietkach a schválení registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP),
* zapisuje práva k nehnuteľnostiam na základe doručených zmlúv, verejných listín alebo iných listín,
* spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním,
* vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností,
* kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra a overuje geometrické plány
* spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
* prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
* spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
* poskytuje informácie z katastra,
* overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy katastra a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom,
* rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Úradné hodiny - Pre registratúru

Pondelok:7.3015.30
Utorok:7.3015.30
Streda:7.3016.30
Štvrtok:7.3015.30
Piatok:7.3014.30

Úradné hodiny - Pre fyzické a právnické osoby

Pondelok:8.00 – 12.0013.00 - 15.00
Streda:8.00 – 12.0013.00 - 16.30
Piatok:8.00 – 12.30-----

Úradné hodiny - Pre fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti

Pondelok:8.00 – 12.0013.00 - 15.00
Utorok:8.00 – 12.0013.00 - 15.00
Streda:8.00 – 12.0013.00 - 15.00
Štvrtok:----------
Piatok:8.00 – 12.0013.00-15.00

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.